Live @ Sierra Arts Gallery

  1. Secret Odyssey of Larry
  2. Improv 1
  3. Kjempefugi (Godal)
  4. The Strand
  5. Improv 2
  6. Theme
  7. I Am Neil Diamond